”it could have been me”

En upplevelse om en ensamkommandes resa från Afghanistan till Sverige. Skapad för att väcka empati. Surrealistisk och realistisk som livet självt med både konstnärliga och dokumentära inslag.
-Det kunde varit jag -det kunde varit du som varit tvungen att göra denna resa.
En hyllning till dessa ungdomar som med stort mod vågar livet för att kunna skapa sig ett värdigt liv.

An experience of an unaccompanied and his travel from Afghanistan to Sweden. Created to raise empathy.
Surreal and realistic like life itself with both artistic and documentary elements.
-I could have been me- it could have been you -that had to make this trip.
A tribute to these young people who with great courage dare their lives to create a worthy life.

ItCouldHaveBeenMe-2018-02-19_2018-02-23_16-12-40

Innehåll:
I VR-upplevelsen ”It could have been me” får vi följa Ali på hans resa från Afghanistan till Sverige. Han har precis blivit deporterad från England och bestämmer sig för att återigen försöka skapa sig ett liv i EU. Vi får följa Alis och hans vänner på en resa med bil, buss, skåpbil, bergsvandringar, genom tunnlar och in på tågstationer samt ner i gömda grott världar. I varje upplevelse väljer datorn slumpvis ut 8 berättelser av de 28 berättelser som finns i VR-upplevelsen. Emilia Carapics raplåtar om flykt ledsagar upplevaren genom de 5 olika världarna i en surrealistisk miljö. Svensk eller engelsk text.

Content:
In the VR experience ”It could have been me” we follow Ali on his journey from Afghanistan to Sweden. He has just been deported from England and decide to try again to create a life in the EU. We follow Alis and his friends on a journey by car, bus, van, mountain walks, through tunnels and into train stations as well as into hidden cave worlds. In each experience, the computer randomly selects 8 stories of the 28 stories. Emilia Carapic’s rapsongs about beeing a refugee accomplices the experience in 5 different worlds in a surreal environment. Swedish or English text.

ItCouldHaveBeenMe-2018-02-19_2018-02-23_16-23-25

ItCouldHaveBeenMe-2018-02-19_2018-02-23_16-24-45

Bakgrund:
2014 mötte Åsa Egnér Ali Ahmadi, från Afghanistan inför en tv – inspelning om nutida profeter.
Mötet ledde till vänskap och för Åsa till ett fördjupat intresse för ensamkommande och deras situation.
2015 ökade också behovet av att motverka ogrundade fördomar och att pedagogiskt försöka skapa plattformar för ett mer empatiskt samhälle. Kreativitetsbanken bestämde sig då för att göra en VR-upplevelse om ensamkommandes situation.

Varför VR?
VR har kallats för en empatimaskin just för att upplevaren sätts in i den upplevandes perspektiv och får prova att ”gå i någon annans skor”. Kreativitetsbanken fann genom VR-upplevelser ett nytt hisnande sätt att väcka empati och förståelse och ett lustfullt och pedagogiskt sätt att engagera upplevaren.
Åsa Egnér har en bakgrund som etiker och teaterregissör för barn och unga.
Kreativitetsbanken fick möjlighet att skapa denna upplevelse med inspiration och stöd från från BoostHBG och Kulturbryggan.

Background:
In 2014, Åsa met Ali Ahmadi, from Afghanistan, for a television recording of contemporary prophets.
The meeting led to friendship and for Åsa to a deeper interest in unaccompanied people and their situation.
2015 in Sweden increased the need to work with prejudices and to pedagogically try to create platforms for a more empathetic society. Kreativitetsbanken decided to make a VR experience about the situation of the unaccompanieds from Afghanistan.

Why VR?
VR has been called an empathy machine just because the player is put into the experience and may try to ”walk in someone elses shoes”. Kreativitetsbanken found, through VR, a new, breathtaking way of creating empathy. Åsa Egnér has a background in ethics and theater for children and young people.
Kreativitetsbanken was given the opportunity to create this experience with inspiration and support from BoostHBG and Kulturbryggan.

ItCouldHaveBeenMe-2018-02-19_2018-02-23_16-25-28

ItCouldHaveBeenMe-2018-02-19_2018-02-23_16-27-27

Berättelser:
Berättelserna är dokumentära och skapade utifrån djupintervjuer med ensamkommande, aktivister och personal från migrationsverket. Berättelserna är korta snitt ur Alis liv. De valda berättelserna utgår medvetet från ett icke dramatiskt perspektiv för att försöka förstå en flyktings vardag utan att skrämmas och skapa alltför stort obehag då även empatin kan förloras.

I upplevelsen finns även korta klipp ur intervjuer med aktivister/feminister som hjälpt och blivit vänner med de ensamkommande och berättelser från en handledare från migrationsverket som tagit beslut i denna typ av frågor.

It could have been me är alltså tre olika perspektiv på samma händelse där de ensamkommandes berättelser får huvudrollen.

The Story:
The story is documentary and created from interviews with unaccompanied, activists and staff from the Migration Board. The stories are short cuts from Ali’s life. The chosen stories are from a non-dramatic perspective to try to understand the everyday life of a refugee without being intimidated and creating excessive discomfort as empathy thereby can be lost.

In the experience there are also short clips from interviews with activists / feminists who have helped and become friends with the unanccompanied and stories of a migration supervisor who has taken decisions in this type of question.

It could have been me are from three different perspectives,
where the stories of the unaccompanied get the leading role.

ItCouldHaveBeenMe-2018-02-19_2018-02-23_16-28-43

Inspelningar:
Några av berättelserna berättas av ensamkommande och aktivister själva.
Alis berättelser berättas av en skådespelare vars föräldrar flydde från Bangladesh.
Migrationsverkets berättelser har anonymiserats och gestaltas både i scanningar och berättande av en statist.

recordings:
Some of the stories are told by unaccompanied and activists themselves.
Ali’s stories are told by an actor whose parents fled from Bangladesh.
The Migration Board’s stories have been anonymized.

ItCouldHaveBeenMe-2018-02-19_2018-02-23_16-27-01

ItCouldHaveBeenMe-2018-02-19_2018-02-23_16-32-32

ItCouldHaveBeenMe-2018-02-19_2018-02-23_16-33-32

Teknik:
Inne i VR-upplevelsen finns det 3D-scanningar på aktivister och ensamkommande som fanns i Malmö 2015 och 2016 både som foto med 3D foto och som film med tekniken kinect. Alla medverkande statister har tillfrågats och bejakat publicering. VR-upplevelserna är skapade i en spelmotor Unity och med modelleringsverktyg och upplevs med Ouculus Rift med handkontroller eller Oculus GO. VR-upplevelsen är alltså modellerad och inte filmad.

Technology:
Inside the VR experience, there are 3D scans on activists and unaccompanied who were in Malmö 2015 and 2016 both as 3D photos and as film with the technology kinect. All participating extras have been asked and affirmed publication. The VR experiences are created in a game engine Unity and with modeling tools and are experienced with Ouculus Rift with hand controls or Oculus GO. The VR experience is thus modeled and not filmed.

ItCouldHaveBeenMe-2018-02-19_2018-02-23_16-34-07

ItCouldHaveBeenMe-2018-02-19_2018-02-23_16-36-47

Workshops eller utställning på museum eller festival:
Målet med VR-upplevelsen och kringaktiviteter är att öka empati och förståelse för andra människors situation.
Kreativitetsbanken tillhandahåller teknik vid köp av workshop.
PÅ museum kan VR-upplevelserna hyras under längre tid.

Tilläggsmaterial som kan medfölja vid köp av workshop
I tillägg till VR-upplevelsen finns det filmer i skuggspel från föreställningen Drömmar.
I tilläggsmaterialet finns det även 360 filmer från asylstafetten.
I tilläggsmaterial finns även pedagogisk interaktiv del som handlar om ” OM det blir krig i Sverige” en fantasiresa där deltagarna kan leva sig in i situationen från sitt eget perspektiv.
Åsa Egnér har också en föreläsning som handlar om processen och interaktion och Virituellt lärande.
I tilläggsmaterialet finns det också forum för samtal och diskussion om hur det blev sedan för de ensamkommande med ínbjudna talare.

Under 2015 filmade Kreativitetsbanken 360 filmer från asylstafettens resor i Sverige. Kreativitetsbanken gjorde även 2017 en pjäs kring drömmar med nyanlända och ensamkommande i samarbete med Skaparkollektivet Forma och Stenkrossen i Lund.

Workshops or exhibitions at the museum or at a festival:
The aim of the VR experience and surrounding activities is
to increase empathy and understanding of other people’s situation.
Kreativitetsbanken provides technology when purchasing a workshop.
At the museum, VR experiences can be hired for a longer time.

Supplementary materials that can be included in the purchase of a workshop
In addition to the VR experience, there are films from the performance Dreams.
In addition, there are also 360 films about unaccompanieds.
In addition, there is also an interactive part about ”If the war is coming to Sweden”, a fantasy trail where participants can imagine to be in that situation.

Åsa Egnér also has a lecture about the process and interaction in virtual learning.
In addition, there are also forums for discussion and discussion about how it became then for unaccompanied, with invited speakers.

In 2015, Kreativitetsbanken filmed 360 films from Asylstaffetens walk trough Sweden. Kreativitetsbanken also made a play about dreams with newly arrived and unaccompanied in collaboration with the Swedish Society of Forma and Stenkrossen in Lund.

ItCouldHaveBeenMe-2018-02-19_2018-02-23_16-37-19

” röster från upplevare på kulturnatten i Lund där över 80 personer provade upplevelsen:

”fantastiskt” (kvinna 45 år ) ”wow det häftigaste jag provat i mitt liv”( 10 årig kille” ” vill aldrig gå ur upplevelsen(75 årig dam)” upplevde och blev väldigt berörd(56 årig man) ”shit helt otroligt-vilken upplevelse”(kille 19 år)

Du reser genom 5 olika världar och får uppleva några av de 26 berättelserna som slumpas av datorn inför varje resa.

För workshop eller köp av VR-upplevelse kontakta asaegner@kreativitetsbanken.nu

”voices from experience at the culture night in Lund where over 80 people tested the experience:

”Awesome” (woman 45 years old) ”Wow the coolest I’ve tried in my life” (10 year old guy) ”never want to leave the experience (75 year old lady)” experienced and became very concerned (56 year old man) ”Shit absolutely incredible- what experience ”(guy 19 years old)

You travel through 5 different worlds and experience some of the 26 stories that are randomized by the computer before each trip.

For workshop or purchase of VR experience, contact asaegner@kreativitetsbanken.nu

ItCouldHaveBeenMe-2018-02-19_2018-02-23_16-34-20

ItCouldHaveBeenMe-2018-02-19_2018-02-23_16-39-25

ItCouldHaveBeenMe-2018-02-19_2018-02-23_16-34-56

ItCouldHaveBeenMe-2018-02-19_2018-02-23_16-36-19It could have been me

itcouldhavebeenme_05drömmar bild emiliarapplåtar från rappartisten emilia carapic(bac nini) skrivet utifrån nyanländas drömmar
rapartist emilia carapic/bac nini

vr it could have been me tåg
Res med handcontroller i VR och senaste oculus rift-headset.
Oculus rift and handcontrols
Vr it could have been me handcontroll